John Backus

Source- http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/backus.html Người tiên phong trong ngôn ngữ lập trình máy tính, Phòng thí nghiệm IBM Watson tại Đại học Columbia, 1950-52 Ảnh trái: từ Jean Ford Brennan, “Phòng thí nghiệm IBM Watson tại Đại học Columbia: Lịch sử”, IBM, Armonk…